Regulamin sprzedaży internetowej sklepu www.lukrowanemigdaly.pl obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. od godziny 8:00

Wstęp

Informacje ogólne

Słownik terminów

Zamówienia

Oferta sklepu

Płatności

Wysyłka i dostawa towaru

Czas realizacji zamówienia

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Procedury reklamacyjne oraz warunki rękojmi

Dane osobowe

Postanowienia końcowe

1. Wstęp

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Lukrowane Migdały pod adresem internetowym www.lukrowanemigdaly.pl oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów z nabywcami, za pośrednictwem sklepu. Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą. Niezależnie od zakupów dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w formie pisemnej i kierowane na adres korespondencyjny Sprzedającego: Agata Szołtysik Ul. Jagiellońska 15 43-140 Lędziny W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i odpowiednie przepisy prawa

2. Informacje ogólne

a. Właścicielem sklepu internetowego Lukrowane Migdały dostępnego pod adresem http://www.lukrowanemigdaly.pl jest Agata Szołtysik prowadząca w Lędzinach działalność gospodarczą pod nazwą AKAATA AGATA SZOŁTYSIK, ul.Jagiellońska 15,43-140 Lędziny, REGON: 243369056, NIP 6462635486 tel. kom. 509521760, e-mail: lukrowanemigdaly@gmail.com; nr rachunku bankowego: m Bank nr konta: 83 1140 2004 0000 3202 8449 2205 , zwany dalej Sklepem LUKROWANE MIGDAŁY

b. Regulamin niniejszy stanowi integralną część umowy zawartej między Klientem Sklepu (dalej Klient), a Sklepem Lukrowane Migdały.

c. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

d. Firma nie jest płatnikiem VAT - zwolnienie podmiotowe.

e. Firma zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

f. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. g. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: - Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, - Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript , - Google Chrome w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli. h. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

3. Słownik terminów

Przedstawione poniżej terminy mają w Regulaminie znaczenie nadane im poniżej: "Nabywca" oznacza klienta sklepu, tj. osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zawarcia umowy sprzedaży towarów ze Sprzedającym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, to jest w celu zaspokojenia potrzeb własnych; "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego Lukrowane Migdały będącego własnością Sprzedawcy; "Sprzedawca" ma znaczenie określone w punkcie 2 regulaminu; "Sklep" oznacza sklep internetowy Lukrowane Migdały będący własnością Sprzedawcy, działający pod adresem http://www.lukrowanemigdaly.com.pl prowadzący sprzedaż towarów na rzecz Nabywców. "Dowód zakupu" paragon wystawiony zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

4. Zamówienia

a) Zamówienia można składać poprzez stronę internetową lukrowanemigdaly.pl, 24 godziny na dobę przez cały rok.

b) Na stronie internetowej znajdują się dostępne towary, chyba że w opisie towaru wskazane jest, że towar nie jest dostępny.

c) Złożenie zamówienia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.

d) Zamówienie składa się za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie potwierdzenie poprzez wybór opcji "zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Wybór tej opcji oznacza, że Klient składa zamówienie i jest zobowiązany do zapłaty za wybrane przez siebie towary/usługi. e) Składając zamówienie prosimy podać dane adresowe i kontaktowe, a także dokonać wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy produktu.

f) Przez złożenie zamówienia przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.

g) Sklep Lukrowane Migdały wystawia dowody zakupu, zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu.

h) Do wartości zamówienia zostaną doliczone koszty dostawy, zgodnie z wysokością podaną przed akceptacją zamówienia przez Klienta.

i) W trakcie składania zamówienia - do momentu jego zatwierdzenia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, oraz w zakresie wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami na stronie.

j) Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które zawierać będzie: 1. Przedmiot zamówienia 2. Jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów i usług w tym koszt dostawy i dodatkowe koszty (jeśli występują) 3. Wybraną metodę płatności 4. Termin płatności 5. Wybranego sposobu dostawy 6. Czas dostawy

k) W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych jest oznaczone jako obowiązkowe.

l) Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Akaata Agata Szołtysik zgodnie z treścią regulaminu.

m) informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

n) po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mail zatytułowany "Lukrowane Migdały Nowe zamówienie klienta" # numer zamówienia, data zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

o) Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

p) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

5. Oferta sklepu

a. Nazwy producentów i marki stanowią prawa własności intelektualnej ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. Prezentowane produkty i informacje o nich, w tym cenniki, zdjęcia i wizerunki towarów nie stanowią reklamy ani oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są jedynie informacją handlową o towarach i mogą nieznacznie różnić się od stanu rzeczywistego.

b. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie są zmienne i podlega stałej aktualizacji. Ilość towarów objętych ewentualną promocją w Sklepie jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności złożonych zamówień potwierdzonych przez Sklep, aż do wyczerpania zapasów.

c. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego Lukrowane Migdały towarów jest ceną brutto oraz jest wyrażona w złotych polskich.

d. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Lukrowane Migdały, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący ( na potrzeby zawarcia konkretnej umowy ) zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

e. Proces złożenia zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku "do koszyka" przy wybranym towarze. Nabywca, po ostatecznym wyborze towarów, które zamierza nabyć, klika przycisk "zamawiam". Następnie Nabywca jest proszony o podanie adresu e-mail, wybór sposobu dostawy oraz rodzaju płatności. Po wypełnieniu niezbędnych informacji Nabywca klika przycisk "przejdź dalej". Nabywca zostaje poproszony o podanie" b) adresu, na który należy dostarczyć zamówione towary. Po wypełnieniu danych potrzebnych do wysyłki zamówionych towarów, Nabywca c)klika przycisk "złóż zamówienie". d) Przez kliknięcie przycisku "złóż zamówienie" Nabywca składa Sprzedawcy ofertę nabycia towarów wskazanych w zamówieniu, na warunkach w nim określonych oraz wynikających z Regulaminu (?złożenie zamówienia?, ?złożone zamówienie?). Zamówienie jest uznawane za ważną i wiążącą ofertę nabycia towarów przez Nabywcę tylko, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Nabywcę i wysłany do Sprzedawcy przy wykorzystaniu systemu i mechanizmów zawartych na stronach Sklepu, e) poprzez kliknięcie przycisku"złóż zamówienie", o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedającego.

f) Po dokonaniu przez Nabywcę płatności, Sprzedawca informuje Nabywcę e-mailowo o przyjęciu zamówienia do realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Nabywcę wiadomości od Sprzedawcy potwierdzającej przyjęcie złożonego zamówienia do realizacji. Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest dostępność produktu w magazynie Sklepu.

g) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości (np. podanie nieistniejącego adresu dla dostawy) oraz w razie nieprzestrzegania przez Nabywcę postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, o czym Nabywca zostanie poinformowany e-mailowo.

h) Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie następujących danych przez klienta: imię i nazwisko, ( nazwa firmy, NIP w przypadku faktury), adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu umożliwiający weryfikację złożonego zamówienia.

i) Przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę Nabywca może złożyć korektę zamówienia drogą e-mailową na adres: lukrowanemigdaly@gmail.com, a dla swej ważności korekta taka musi zostać zaakceptowana e-mailowo przez Sprzedawcę. Nie narusza to praw Nabywcy wynikających z odstąpienia.

j) Po wysłaniu zamówienia do Nabywcy, Sklep wygeneruje e-mail (w miarę możliwości) z informacją o wysyłce towaru.

6. Płatności

a) Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności: a. przelewem na rachunek bankowy sklepu Lukrowane Migdały wskazany w pkt. 1 lit. a) regulaminu b. gotówką przy odbiorze osobistym - Lukrowane Migdały, ul. Jagiellońska 15, 43-140 Lędziny

b) W przypadku wyboru przelewu jako formy płatności, wysyłka towaru następuje po uznaniu rachunku "Akaata Agata Szołtysik" pełnej wpłaty za towar wraz z kosztami przesyłki.

c) Nie jest możliwe dokonanie przez Nabywcę płatności poprzez przesłanie gotówki lub czeku.

d) W określonych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności, jednakże w każdym przypadku dostępna będzie metoda płatności przelewem (oraz w przypadku odbioru osobistego - płatność przy odbiorze).

e) W przypadku przelewu na polskie konto bankowe (przedpłaty), cała kwota wskazana w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia w Sklepie winna zostać przelana w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia wysłania Nabywcy wiadomości podsumowującej zamówienie, o której mowa w punkcie 5f) powyżej, na rachunek bankowy Sklepu, wraz z podaniem tytułu przelewu będącym jednocześnie numerem zamówienia. Zapłatę uznaje się za dokonaną w momencie uznania rachunku bankowego Sklepu. W wyżej określonym terminie zamówione towary objęte są rezerwacją.

f) W przypadku niedokonania przelewu w wyżej określonym terminie, zamówienie będzie uznawane za niezłożone, a oferta nabycia Nabywcy wygasa, co skutkuje anulowaniem zamówienia i wygaśnięciem rezerwacji.

g) Sprzedawca potwierdza otrzymanie zapłaty za zamówienie e-mailowo.

h) W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności, jednak do swej ważności konieczne jest zaakceptowanie takiego nowego terminu przez Sprzedawcę drogą e-mailową.

i) Jeżeli Nabywca wyraża chęć otrzymania faktury, składając zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, rachunków, duplikatów tych rachunków oraz ich korekt, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur/rachunków w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010, poz. 1528).

7. Wysyłka i dostawa towaru

a. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej (InPost,Pocztex) lub Poczty Polskiej a także Paczkomatem InPost

b. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

c. Na czas realizacji zamówienia, licząc od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, składa się czas realizacji zamówienia przez Sklep Lukrowane Migdały oraz dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.

d. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby sklepu Lukrowane Migdały w Lędzinach, a w przypadku jego wysyłki - wydanie go przez przewoźnika Klientowi.

e. Czas dostawy firmy kurierskiej InPost, DPD zgodnie z ofertą wynosi 24h dla 95% przesyłek, dla kuriera Pocztex to 48h.

f. Czas dostawy Poczty polskiej, zależny jest od wyboru opcji i nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.

g. Dostawa towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polski. W indywidualnych przypadkach, po uprzedniej akceptacji przez Sprzedawcę w formie e-mailowej, możliwa jest dostawa towaru do krajów reszty świata poprzez Pocztę Polską.

h. W uzasadnionych przypadkach, np. w przypadku niemożności dostarczenia towaru przez wyżej wymienioną firmę kurierską w poniżej określonym terminie dostawy, dostawa może zostać zlecona innym przewoźnikom, w tym w szczególności innym firmom kurierskim.

i. Koszt przesyłki ponosi Nabywca, który jest informowany o całkowitym koszcie dostawy przed złożeniem danego zamówienia. Podsumowanie zamówienia zawierające informację o zamówieniu oraz koszcie dostawy zamówienia zostaną również wysłane do Nabywcy drogą e-mailową, po złożeniu zamówienia, na adres podany w formularzu zamówienia. b) Nabywca powinien sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Nabywca jest zobowiązany zgłosić ten fakt kurierowi i sporządzić protokół reklamacyjny oraz poinformować Sklep o tym fakcie.

8.Czas realizacji zamówienia

a) Czas realizacji zamówienia oznacza czas potrzebny do przygotowania zamówienia do wysyłki. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytych starań, by wyniósł on maksymalnie: - 5 dni robocze od momentu złożenia zamówienia, w przypadku przesyłek za pobraniem; albo - 7 dni robocze od momentu wpłynięcia kwoty należnej za dane zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy. - Zamówienia dokonane w sobotę lub niedzielę lub dni ustawowo wolne od pracy, są realizowane w ciągu 5 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego, jednak z pominięciem kolejnych dni ustawowo wolnych od pracy. - innej ilości dni jeśli jest to opisane w szczegółach produktu

b) Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenie realizacji dostaw ze Sklepu na czas określony, wskazany w każdym przypadku z wyprzedzeniem na stronie internetowej www.lukrowanemigdaly.pl W tak określonym terminie zamówienia nie będą realizowane, a termin realizacji zamówień określony w punkcie 8a) ulega automatycznemu przedłużeniu i zaczyna biec pierwszego dnia roboczego po upływie wskazanego terminie.

9. Odstąpienie od umowy

a) Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24czerwca 2014 r.) konsument (osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od momentu wydania rzeczy. Zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu przez sklep Lukrowane Migdały oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14dni. Oświadczenie o odstąpieniu może być wysłane na adres: Agata Szołtysik, ul. Jagiellońska 15, 43-140 Lędziny bądź drogą elektroniczną na adres: lukrowanemigdalyl@gmail.com

c) W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą i strony obowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

d) Aby skorzystać z prawa od odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (mail, poczta). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na dole tej strony, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

e) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu koszt zakupionego towaru (bez kosztu wysyłki), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystanie z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

f) Sklep Lukrowane Migdały może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

g) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 55 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

h) W przypadku odstąpienia od umowy Klient wysyła towar do Sklepu Lukrowane Migdały w celu przyspieszenia bardzo prosimy o odpowiednie zabezpieczenie towaru, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu, oraz prosimy dostarczyć oryginalny dokument sprzedaży (rachunek, faktura). Zwrot towaru następuje na adres:Agata Szołtysik ul. Jagiellońska 15 43-140 Lędziny

i) Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez - Akaata Agata Szołtysik -, świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

j) Korekta rachunku zostanie sporządzona przez Sklep Lukrowane Migdały i niezwłocznie przesłana Klientowi drogą pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej.

k) Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Kupujący ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz Zwrotu

10. REKLAMACJA PRODUKTU


a). Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
b) Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
c). Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
c1.. pisemnie na adres: ul. Jagiellońska 15,43-140 Lędziny
c2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lukrowanemigdaly.pl.
d). Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
e). Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
f )Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Jagiellońska 15, 43-140 Lędziny. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
g). POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
g1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
g2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
g3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
g4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php

11. Dane osobowe

a. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych przekazanych podczas rejestracji Konta Klienta oraz składania zamówienia. b. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akaata Agata Szołtysik, ul. Jagiellońska 15, 43-140 Lędziny

c. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

d. Powierzone przez Użytkowników dane, obejmujące w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, informacje dotyczące zamówienia, będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówień.

e. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep Lukrowane Migdały

f. Przysługuje Państwu prawo do zażądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do zmiany, zablokowania, lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt: kontakt@lukrowanemigdaly.pl

12. Postanowienia końcowe

a) Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.lukrowanemigdaly.pl Każdy użytkownik ma możliwość swobodnego dostępu do jego treści oraz wydrukowania go.

b) Ponadto za pomocą funkcji dostępnej w przeglądarce internetowej można wydrukować i zapisać Regulamin w formie dokumentu. Dokument ten można również pobrać ze strony internetowej www.lukrowanemigdaly.pl w formacie PDF i zarchiwizować. Do otwarcia pliku PDF wymagany jest darmowy program Adobe Reader (do pobrania na stronie www.adobe.pl) lub porównywalne programy, obsługujące format PDF. c) Postanowienia niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium RP. W wypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz 827). Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lukrowanemigdaly.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz rachunki.